Skip to main content
Blog

Zatwierdzenie ikarydyny jako substancji czynnej w grupie produktowej 19

By 27 lipca, 2020No Comments

Końcem lipca 2020 r. ukazało się rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1086 zatwierdzające ikarydynę jako istniejącą substancję czynną do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej (PT) 19. Data zatwierdzenia zgodnie z rozporządzeniem przypada na 1 lutego 2022 roku. Rozporządzenie określa również następujące wymogi i warunki jakie muszą spełniać produkty biobójcze zawierające ikarydynę jako substancję czynną w PT 19:

– w ocenie produktu szczególną uwagę zwraca się na narażenie, ryzyko i skuteczność związane z którymkolwiek z zastosowań objętych wnioskiem o udzielenie pozwolenia, lecz nieuwzględnionych w ocenie ryzyka substancji czynnej na poziomie unijnym;
– w odniesieniu do produktów, które mogą powodować wystąpienie pozostałości w żywności lub paszy, należy zweryfikować, czy zachodzi potrzeba ustalenia nowych lub zmiany obecnych najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 470/2009 lub rozporządzeniem (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady, oraz przyjąć wszelkie stosowne środki ograniczające ryzyko, aby zapewnić nieprzekraczanie obowiązujących najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości;
– ze względu na ryzyko stwierdzone w odniesieniu do ocenianych zastosowań, w ocenie produktu szczególną uwagę należy zwrócić na dzieci w wieku poniżej dwóch lat po wystąpieniu narażenia przez skórę i narażenia wtórnego.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1086&from=PL

Leave a Reply