Skip to main content
Blog

Projekt decyzji wykonawczej Komisji o planowanych niezatwierdzeniach

By 2 marca, 2020No Comments

W wyniku wycofania wsparcia wszystkich uczestników programu przeglądu dla poniższych substancji czynnych Komisja opracowała projekt dotyczący niezatwierdzeń tych substancji w danych grupach produktowych. Decyzja powinna się ukazać w maju 2020 roku. Produkty biobójcze zawierające takie substancje czynne można udostępniać tylko przez okres 12 miesięcy od daty decyzji o niezatwierdzeniu.

Nazwa substancji Numer WE Numer CAS Grupa produktowa (PT)
kwas mrówkowy 200-579-1 64-18-6 11, 12
kwas nadmrówkowy otrzymywany z kwasu mrówkowego i nadtlenku wodoru 3, 5, 6
kwas nadoctowy otrzymywany z octanu 1,3-diaceloksypropan-2-ylu i nadtlenku wodoru 4
kwas nadoctowy otrzymywany z tetraacetyloetylenodiaminy i monohydratu nadboranu sodu 3
kwas nadoctowy otrzymywany w procesie perhydrolizy Nacetylokaprolaktamu nadtlenkiem wodoru w warunkach alkalicznych 2
symkosen 201-782-8 87-90-1 12
2-bifenylan sodu 205-055-6 132-27-4 4, 6, 7, 9, 10, 13
tetrahydro-3,5-dimetylo-1,3,5-tiadiazyno-2-tion (dazomet) 208-576-7 533-74-4 6,12
dihydrat dichloroizocyjanuranu sodu 220-767-7 51580-86-0 12
troklozen sodu 220-767-7 2893-78-9 12
formaldehyd uwolniony z (etylenodioksy)dimetanolu (produktów reakcji glikolu etylenowego z paraformaldehydem (EGForm)) 222-720-6 3586-55-8 2
tetrahydro-1,3,4,6 tetrakis(hydroksymetylo)imidazo[4,5-d]imidazolo-2,5(1H,3H)-dion (TMAD) 226-408-0 5395-50-6 2
aktywny brom otrzymywany z ozonu i bromków w wodzie naturalnej i bromku sodu 2
nadtlenek wodoru uwalniany z nadwęglanu sodu 5
pyretryny i pyretroidy 232-319-8 8003-34-7 18, 19
ditlenek chloru 233-162-8 10049-04-4 2, 3, 4, 5
ditlenek chloru otrzymywany z chlorynu sodu w drodze elektrolizy 2, 3, 4, 5, 11, 12
chlorek pentahydroksodiglinu 234-933-1 12042-91-0 2
aktywny chlor otrzymywany z chlorku sodu w drodze elektrolizy 12
aktywny chlor otrzymywany z sześciowodnego chlorku magnezu w drodze elektrolizy 2
aktywny chlor otrzymywany z chlorku potasu w drodze elektrolizy 2, 4
aktywny chlor otrzymywany z chlorku sodu, bis(peroksymonosiarczano) bis(siarczanu) pentapotasu i kwasu sulfaminowego 2, 3

aktywny chlor otrzymywany z kwasu chlorowodorowego w drodze elektrolizy

2, 4, 5
wyciąg z wrotyczu dalmatyńskiego (Chrysanthemum cinerariaefolium) 289-699-3 89997-63-7 18
fosforan srebrowo-sodowowodorowo-cyrkonowy 422-570-3 265647-11-8 1
zeolit srebrowy 5
chlorowodorek poli(heksametylenobiguanidu) o średniej liczbowo masie cząsteczkowej (Mn) wynoszącej 1415 i średniej polidyspersyjności (PDI) wynoszącej 4,7 (PHMB (1415; 4,7)) polimer 1802181-67-4 /32289-58-0 3, 9, 11

Leave a Reply