Komitet ECHA ds. Produktów Biobójczych (BPC) przyjął rekordową liczbę opinii podczas czerwcowego posiedzenia. Dotyczą one dziewięciu opinii w sprawie wydania pozwolenia unijnego, w tym jednej negatywnej oraz dwóch opinii dla zapytań Komisji Europejskiej.Komitet przyjął następujące pozytywne opinie w sprawie wydania pozwoleń unijnych na bazie substancji czynnych:

• aktywny chlor uwalniany z chloru stosowany w środkach dezynfekcyjnych i glonobójczych nieprzeznaczonych do bezpośredniego stosowania u ludzi lub zwierząt (grupa 2) oraz do dezynfekcji wody pitnej zarówno dla ludzi, jak i zwierząt (grupa 5);

• dwuwodorotlenek wapnia/wodorotlenek wapnia/wapno suchogaszone/wapno hydratyzowane/wapno gaszone dla produktu z grupy 2 oraz do stosowania jako środki dezynfekcyjne, mydła dezynfekcyjne, produkty do higieny ciała lub paszczy lub produkty przeciwdrobnoustrojowe (grupa 3);

• Tlenek wapnia/wapno/wapno palone/ wapno niegaszone dla produktu w grupie 2 i 3;

• kwas nadoctowy dla produktu z grup 2 i 3 oraz do stosowania do dezynfekcji urządzeń, kontenerów, przyborów kuchennych, powierzchni i rurociągów związanych z procesem produkcji, transportu, przechowywania i spożycia żywności lub pasz (włącznie z wodą pitną) przeznaczonych dla ludzi i zwierząt (grupa 4);

• nadtlenek wodoru dla produktu z grup 2 i 4;

• kwas L-(+)-mlekowy dla produktu z grup 3 i 4;

• kwas L-(+)-mlekowy dla z grup 2, 3 i 4;

• IPBC do stosowania do konserwacji drewna pochodzącego z tartaków, również będącego na etapie przetwarzania w tartaku, lub środki stosowane do wyrobów drewnianych mające na celu zwalczanie organizmów, które niszczą lub szpecą drewno, w tym owadów (grupa 8) .


Komitet nie popiera wydania pozwolenia unijnego na produkt na bazie nadtlenku wodoru przeznaczonego do dezynfekcji muszli klozetowych w środowiskach zawodowych, takich jak szpitale (grupa 2). BPC stwierdził, że środki, które należałoby podjąć, aby zapobiec lub złagodzić narażenie podczas stosowania byłyby niepraktyczne i niewykonalne. Stwierdził również, że niektóre składniki obojętne produktu prowadzą do niedopuszczalnych zagrożeń dla środowiska.


Jedna opinia dotycząca pozwolenia unijnego na produkt na bazie chlorokresolu została odroczona i zostanie przyjęta w drodze procedury pisemnej. Komisja Europejska wraz z państwami członkowskimi UE podejmie ostateczną decyzję w sprawie wydania unijnych pozwoleń na produkty biobójcze.


Opinie dotyczące zapytań Komisji Europejskiej obejmują oceny dostępności alternatyw dla heksaflumuronu oraz właściwości zaburzających gospodarkę hormonalną substancji uwalniających formaldehyd.


Komitet wypowiedział się w sprawie dostępności i przydatności alternatyw dla heksaflumuronu w celu odnowienia zatwierdzenia tej substancji czynnej do stosowania w grupie 18 (Insektycydy, akarycydy i produkty stosowane do zwalczania innych stawonogów). Heksaflumuron jest bardzo trwałą, bioakumulacyjną i toksyczną substancją, a zatem spełnia kryteria wykluczenia. Oznacza to, że można go zatwierdzić tylko warunkowo ze względu na zdrowie publiczne lub interes publiczny, gdy nie są dostępne żadne alternatywy. Komitet stwierdził w swojej opinii, że obecnie nie ma odpowiednich alternatyw dla wszystkich zastosowań heksaflumuronu w ramach grupy 18.


Komitet wypowiedział się w sprawie właściwości zaburzających gospodarkę hormonalną substancji uwalniających formaldehyd: produkty reakcji paraformaldehydu i 2-hydroksypropyloaminy (w stosunku 3:2) w grupie 2 (Środki dezynfekcyjne lub glonobójcze nieprzeznaczone do bezpośredniego stosowania wobec ludzi ani zwierząt), grupie 6 (Środki do konserwacji produktów podczas przechowywania), grupie 11 (Środki do konserwacji płynów chłodzących i stosowane w procesach technologicznych) i grupie 12 (Slimicydy (produkty zapobiegające powstawaniu śluzu)) oraz produkty reakcji paraformaldehydu i 2-hydroksypropyloaminy (w stosunku 1:1) dla produktów z grup: 2, 6, 11 i 13 (Środki konserwujące do płynów stosowanych przy obróbce lub cięciu). Komitet został poproszony o ocenę właściwości zaburzających gospodarkę hormonalną tych substancji na podstawie wstępnej oceny kraju oceniającego - Austrii. Komitet nie stwierdził jednoznacznie, czy te substancje uwalniające formaldehyd spełniają kryteria substancji o właściwościach zaburzających gospodarkę hormonalną.


Posiedzenie Komitetu odbyło się w dniach 8-9 i 14-16 czerwca 2022 r. Opinie zostaną opublikowane na stronie internetowej ECHA w najbliższym czasie. Kolejne spotkanie BPC odbędzie się we wrześniu 2022 roku.

Najważniejsze informacje z czerwcowego spotkania BPC są dostępne do odsłuchania oraz w załączniku na stronie ECHA https://echa.europa.eu/pl/-/highlights-from-june-bpc-meeting-1