Skip to main content
Blog

Podsumowanie czerwcowego spotkania Komitetu ds. Produktów Biobójczych (BPC)

By 23 czerwca, 2022No Comments

Komitet ECHA ds. Produktów Biobójczych (BPC) przyjął rekordową liczbę opinii podczas czerwcowego posiedzenia. Dotyczą one dziewięciu opinii w sprawie wydania pozwolenia unijnego, w tym jednej negatywnej oraz dwóch opinii dla zapytań Komisji Europejskiej.

Komitet przyjął następujące pozytywne opinie w sprawie wydania pozwoleń unijnych na bazie substancji czynnych:

• aktywny chlor uwalniany z chloru stosowany w środkach dezynfekcyjnych i glonobójczych nieprzeznaczonych do bezpośredniego stosowania u ludzi lub zwierząt (grupa 2) oraz do dezynfekcji wody pitnej zarówno dla ludzi, jak i zwierząt (grupa 5);

• dwuwodorotlenek wapnia/wodorotlenek wapnia/wapno suchogaszone/wapno hydratyzowane/wapno gaszone dla produktu z grupy 2 oraz do stosowania jako środki dezynfekcyjne, mydła dezynfekcyjne, produkty do higieny ciała lub paszczy lub produkty przeciwdrobnoustrojowe (grupa 3);

• Tlenek wapnia/wapno/wapno palone/ wapno niegaszone dla produktu w grupie 2 i 3;

• kwas nadoctowy dla produktu z grup 2 i 3 oraz do stosowania do dezynfekcji urządzeń, kontenerów, przyborów kuchennych, powierzchni i rurociągów związanych z procesem produkcji, transportu, przechowywania i spożycia żywności lub pasz (włącznie z wodą pitną) przeznaczonych dla ludzi i zwierząt (grupa 4);

• nadtlenek wodoru dla produktu z grup 2 i 4;

• kwas L-(+)-mlekowy dla produktu z grup 3 i 4;

• kwas L-(+)-mlekowy dla z grup 2, 3 i 4;

• IPBC do stosowania do konserwacji drewna pochodzącego z tartaków, również będącego na etapie przetwarzania w tartaku, lub środki stosowane do wyrobów drewnianych mające na celu zwalczanie organizmów, które niszczą lub szpecą drewno, w tym owadów (grupa 8) .

Komitet nie popiera wydania pozwolenia unijnego na produkt na bazie nadtlenku wodoru przeznaczonego do dezynfekcji muszli klozetowych w środowiskach zawodowych, takich jak szpitale (grupa 2). BPC stwierdził, że środki, które należałoby podjąć, aby zapobiec lub złagodzić narażenie podczas stosowania byłyby niepraktyczne i niewykonalne. Stwierdził również, że niektóre składniki obojętne produktu prowadzą do niedopuszczalnych zagrożeń dla środowiska.

Jedna opinia dotycząca pozwolenia unijnego na produkt na bazie chlorokresolu została odroczona i zostanie przyjęta w drodze procedury pisemnej. Komisja Europejska wraz z państwami członkowskimi UE podejmie ostateczną decyzję w sprawie wydania unijnych pozwoleń na produkty biobójcze.

Opinie dotyczące zapytań Komisji Europejskiej obejmują oceny dostępności alternatyw dla heksaflumuronu oraz właściwości zaburzających gospodarkę hormonalną substancji uwalniających formaldehyd.

Komitet wypowiedział się w sprawie dostępności i przydatności alternatyw dla heksaflumuronu w celu odnowienia zatwierdzenia tej substancji czynnej do stosowania w grupie 18 (Insektycydy, akarycydy i produkty stosowane do zwalczania innych stawonogów). Heksaflumuron jest bardzo trwałą, bioakumulacyjną i toksyczną substancją, a zatem spełnia kryteria wykluczenia. Oznacza to, że można go zatwierdzić tylko warunkowo ze względu na zdrowie publiczne lub interes publiczny, gdy nie są dostępne żadne alternatywy. Komitet stwierdził w swojej opinii, że obecnie nie ma odpowiednich alternatyw dla wszystkich zastosowań heksaflumuronu w ramach grupy 18.

Komitet wypowiedział się w sprawie właściwości zaburzających gospodarkę hormonalną substancji uwalniających formaldehyd: produkty reakcji paraformaldehydu i 2-hydroksypropyloaminy (w stosunku 3:2) w grupie 2 (Środki dezynfekcyjne lub glonobójcze nieprzeznaczone do bezpośredniego stosowania wobec ludzi ani zwierząt), grupie 6 (Środki do konserwacji produktów podczas przechowywania), grupie 11 (Środki do konserwacji płynów chłodzących i stosowane w procesach technologicznych) i grupie 12 (Slimicydy (produkty zapobiegające powstawaniu śluzu)) oraz produkty reakcji paraformaldehydu i 2-hydroksypropyloaminy (w stosunku 1:1) dla produktów z grup: 2, 6, 11 i 13 (Środki konserwujące do płynów stosowanych przy obróbce lub cięciu). Komitet został poproszony o ocenę właściwości zaburzających gospodarkę hormonalną tych substancji na podstawie wstępnej oceny kraju oceniającego – Austrii. Komitet nie stwierdził jednoznacznie, czy te substancje uwalniające formaldehyd spełniają kryteria substancji o właściwościach zaburzających gospodarkę hormonalną.

Posiedzenie Komitetu odbyło się w dniach 8-9 i 14-16 czerwca 2022 r. Opinie zostaną opublikowane na stronie internetowej ECHA w najbliższym czasie. Kolejne spotkanie BPC odbędzie się we wrześniu 2022 roku.

Najważniejsze informacje z czerwcowego spotkania BPC są dostępne do odsłuchania oraz w załączniku na stronie ECHA https://echa.europa.eu/pl/-/highlights-from-june-bpc-meeting-1

Leave a Reply