Skip to main content

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2024/208 z dnia 10 stycznia 2024 r. przedłużająca ważność zatwierdzenia tetraboranu disodu do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 8 zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012.

Ważność zatwierdzenia zostaje przedłużona do 31 sierpnia 2026 r.

Data wejścia w życie: 01/02/2024.

Źródło>>>