Skip to main content
Blog

Nowe substancje na liście kandydackiej

By 19 czerwca, 2023No Comments

Lista SVHC (SVHC -Substances of Very High Concern) stanowi zbiór 235 substancji zidentyfikowanych jako substancje wzbudzające szczególnie duże obawy. 14 czerwca 2023 roku zostały włączone na listę SVHC dwa związki powszechnie stosowane w tuszach, tonerach oraz w produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych:

  1. Tlenek difenylo(2,4,6-trimetylobenzoilo)fosfiny [CAS 75980-60-8]. Powodem włączenia na listę SVHC jest szkodliwe działanie na rozrodczość.
  2. Bis(4-chlorofenylo)sulfon [CAS 80-07-9]. Powodem włączenia na listę SVHC jest fakt, że substancja wykazuje dużą trwałość i bardzo dużą zdolność do bioakumulacji.

Zgodnie z rozporządzeniem REACH przedsiębiorstwa mają zobowiązania prawne, gdy ich substancja znajduje się – w postaci własnej, w mieszaninach lub w wyrobach – na liście kandydackiej.

https://echa.europa.eu/pl/-/echa-adds-two-hazardous-chemicals-to-candidate-list

Leave a Reply