Skip to main content
Blog

Niezatwierdzenie dwutlenku węgla w PT 19

By 1 lutego, 2021No Comments

29.01.2021 r. ukazała się decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/103 niezatwierdzająca dwutlenku węgla (nr WE: 204-696-9; nr CAS: 124-38-9) jako istniejącej substancji czynnej do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 19 z powodu wycofania poparcia uczestników programu przeglądu.
Prezes Urzędu stwierdzi wygaśnięcie pozwolenia na obrót produktem zawierającym substancję niezatwierdzoną w drodze decyzji administracyjnej. Istniejące produkty biobójcze zawierające dwutlenek węgla w PT 19 można nadal udostępniać na rynku i stosować przed datami określonymi w art. 89 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia nr 528/2012, tj. „w przypadku podjęcia decyzji o niezatwierdzeniu substancji czynnej, państwo członkowskie może nadal stosować obecny system lub praktykę udostępniania produktów biobójczych na rynku przez okres do 12 miesięcy od daty decyzji o niezatwierdzeniu substancji czynnej podjętej zgodnie z ust. 1 akapit trzeci oraz może nadal stosować obecny system lub praktykę stosowania produktów biobójczych przez okres do 18 miesięcy od podjęcia tej decyzji”.

Decyzja nie obejmuje substancji czynnej: dwutlenek węgla wytworzony z propanu, butanu lub mieszaniny obu tych substancji przez spalanie w PT19.
Niezależnie od przedmiotowej decyzji dwutlenek węgla jest wymieniony w kategorii 6 załącznika I do rozporządzenia nr 528/2012, co oznacza, że produkty biobójcze należące do grupy produktowej 19 zawierające dwutlenek węgla mogą być udostępniane na rynku i stosowane, o ile wydano na nie pozwolenie zgodnie z procedurą uproszczoną.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0103&from=PL 

Leave a Reply