Skip to main content
Blog

Zatwierdzenie formaldehydu w PT 2 i PT 3

By 27 listopada, 2020No Comments

25 listopada 2020 r. ukazało się rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1763 z dnia 25 listopada 2020 r. zatwierdzające formaldehyd [CAS 50-00-0; WE: 200-001-8] jako istniejącą substancję czynną do stosowania w produktach biobójczych należących do grup produktowych PT2 i PT3 z zastrzeżeniem przestrzegania specyfikacji i warunków określonych w załączniku wydanego rozporządzenia.

Formaldehyd uznaje się za substancję kwalifikującą się do zastąpienia zgodnie z art. 10 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 528/2012 w związku z powyższym data wygaśnięcia zatwierdzenia jest określona na 31 stycznia 2025 r.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.397.01.0017.01.POL&toc=OJ%3AL%3A2020%3A397%3ATOC

Leave a Reply