Skip to main content
Blog

Pozwolenie unijne

By 31 lipca, 2019No Comments

Pozwolenie unijne na wprowadzanie do obrotu i stosowanie produktów biobójczych jest jednym z rodzajów pozwolenia, które można uzyskać w tzw. procedurach europejskich (wg. przepisów rozporządzenia 528/2012). Niewątpliwą zaletą takiego pozwolenia jest możliwość wprowadzenia produktu w każdym kraju Unii Europejskiej, bez konieczności uzyskiwania dodatkowych dokumentów, ani uznawania go w poszczególnych krajach. Są jednak pewne warunki, które produkt musi spełniać aby móc ubiegać się o uzyskanie pozwolenia unijnego. Wiąże się ono też z wyższymi kosztami przygotowania oraz oceny dokumentacji.

Podstawowym ograniczeniem możliwości ubiegania się o ten rodzaj pozwolenia jest zawartość substancji czynnej, która została zatwierdzona do stosowania wyłącznie warunkowo, na krótszy okres i jest określana jako substancja będąca kandydatem do zastąpienia. Również produkty przeznaczone do stosowania w PT 15, 15, 17, 20 i 27 nie będą mogły nigdy ubiegać się o uzyskanie takiego pozwolenia. Odnośnie pozostałych produktów głównym warunkiem jest, iż powinny mieć one podobne warunki zastosowania w całej Unii Europejskiej.

Wnioski o wydanie pozwolenia unijnego składane są do Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA), co powoduje również konieczność wniesienia dodatkowych opłat administracyjnych. Pozwolenie wydawane jest przez Komisję Europejską, w postaci rozporządzenia, obowiązującego w całej Unii Europejskiej. Rozporządzenie zawiera warunki pozwolenia oraz charakterystykę produktu biobójczego i jest tłumaczone na wszystkie oficjalne języki unijne.

Wszystkie wydane w procedurach europejskich pozwolenia (w tym również te unijne) można znaleźć na stronach ECHA, w bazie substancji czynnych oraz pozwoleń dla produktów biobójczych:
https://echa.europa.eu/pl/information-on-chemicals/biocidal-products 

Leave a Reply