Na ostatnim spotkaniu Komitetu ds. Oceny Ryzyka (RAC-58) poruszane były kwestie dotyczące zharmonizowanej klasyfikacji (CLH) szeregu substancji, w tym alkoholu benzylowego (PT6 - konserwanty).

RAC przyjął klasyfikację alkoholu benzylowego CAS: 100-51-6 dotyczącą:
- ostrej toksyczności doustnej - kat. 4, z ATE 1200 mg/kg
- podrażnienia oczu - Eye Irrit. kat. 2
- działania uczulającego na skórę - Skin Sens. kat. 1B (podejście oparte na ciężarze dowodu; w dużej mierze na dostępnych danych dotyczących ludzi)
- ostrej toksyczności skórnej - brak klasyfikacji
- ostrej toksyczności inhalacyjnej - usunięcie Acute Tox. kat. 4

Prawny termin na przyjęcie opinii to 31 marca 2022 r.

 

Źródło>>>

https://echa.europa.eu/documents/10162/2200967/rac58_minutes_final_en.pdf/a193c9c0-3b19-8070-b81a-58dab382a5b6?t=1634200086420&utm_source=newsletter_301&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-no-9-2021-theta-consulting