Skip to main content
Blog

Nowe wytyczne dotyczące alternatyw dla biobójczych substancji czynnych spełniających kryteria zastąpienia

By 22 lutego, 2023No Comments

ECHA opublikowała wytyczne mające na celu wspomóc firmy i organy oceniające analizować alternatywy dla biobójczych substancji czynnych, które spełniają kryteria zastąpienia zgodnie z rozporządzeniem nr 528/2012 w sprawie produktów biobójczych. Dostępny jest również nowy szablon raportu z analizy alternatyw. Wytyczne zapewniają elastyczne podejście i można je dostosować w zależności od przypadku i potrzeb podmiotów przeprowadzających analizę. Jeżeli substancja czynna kwalifikuje się do zastąpienia, uczestnik programu oceny powinien zgodnie z wytycznymi dołączyć analizę rozwiązań alternatywnych do wniosku o ocenę substancji. Wytyczne Analysis of alternatives to biocidal active substances for applicants and authorities: a recommended framework guidance, January 2023 są dostępne na stronie: Guidance AoA (europa.eu)

Zgodnie z art. 10 rozporządzenia nr 528/2012:
„1. Substancję czynną uznaje się za kwalifikującą się do zastąpienia, jeśli spełnia ona którykolwiek z następujących warunków:

a) spełnia przynajmniej jedno z kryteriów wyłączenia wymienionych w art. 5 ust. 1, ale może zostać zatwierdzona zgodnie z art. 5 ust. 2;

b) spełnia kryteria zaklasyfikowania jako substancja działająca uczulająco na drogi oddechowe zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008;

c) jej – odpowiednio – akceptowane dzienne spożycie, ostra dawka referencyjna lub dopuszczalny poziom narażenia operatora są znacznie niższe niż w przypadku większości substancji czynnych zatwierdzonych dla tej samej grupy produktowej i scenariusza użycia;

d) spełnia dwa z kryteriów pozwalających uznać ją za PBT zgodnie z załącznikiem XIII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006;

e) istnieją powody do obaw związane z charakterem krytycznych efektów, które – w połączeniu ze sposobami zastosowania – prowadzą do sytuacji zastosowania, które mogłyby nadal budzić obawy, takie jak potencjalne wysokie ryzyko dla wód podziemnych, nawet przy zastosowaniu bardzo surowych środków kontroli ryzyka;

f) zawiera znaczną ilość izomerów niemających charakteru czynnego lub zanieczyszczeń.”

Leave a Reply