Skip to main content
Blog

42. Spotkanie Komitetu ds. Produktów Biobójczych (BPC)

By 28 marca, 2022No Comments

W dniach 1-9 marca 2022 r. odbyło się 42. spotkanie Komitetu ds. Produktów Biobójczych (BPC). Komitet przyjął trzy opinie dotyczące substancji czynnych.

Komitet nie popiera zatwierdzenia ditiocyjanianu metylenu CAS: 6317-18-6 do stosowania w środkach śluzobójczych (Grupa 12: Slimicydy produkty zapobiegające powstawaniu śluzu), ponieważ substancja ta powoduje niedopuszczalne zagrożenie dla środowiska. Produkty na bazie ditiocyjanianu metylenu przeznaczone są do stosowania przez profesjonalistów poprzez: przerywane lub szokowe dozowanie w procesach papierniczych w celu zwalczania drobnoustrojów takich jak drożdże, bakterie i algi. Ditiocyjanian metylenu jest bardzo toksyczny dla organizmów wodnych, powodując długotrwałe skutki prowadzące do zagrożeń dla środowiska, których nie można zmniejszyć.

Komitet popiera zatwierdzenie octanu (13Z)-heksaadec-13-en-11-yn-1-ylu, CAS: 78617-58-0 jako nowej substancji czynnej stosowanej w repelentach i atraktantach (Grupa 19 Repelenty i atraktanty). Zatwierdzenie będzie ograniczone do konkretnego zastosowania i metody aplikacji do stosowania przez profesjonalistów. Substancja zaburza działanie feromonów ćmy korowódka sosnówka (Thaumetopoea pityocampa).

W sprawie odnowienia stosowania substancji czynnej propikonazol w środkach do konserwacji drewna (Grupa 8: Środki stosowane do konserwacji drewna) Komitet stwierdził, że jako substancja toksyczna dla reprodukcji i zaburzająca funkcjonowanie układu hormonalnego substancja spełnia kryteria wyłączenia. Jeśli zostanie spełnione jedno z odstępstw od kryteriów wyłączenia określone w art. 5 rozporządzenia nr 528/2012 substancja może uzyskać odnowienie. Komisja Europejska podejmie dalsze działania, aby uzyskać więcej informacji na temat odstępstwa od kryteriów wyłączenia, w szczególności istnienia odpowiednich i wystarczających alternatyw dla różnych klas zastosowań tej substancji.

Ponadto Komitet przyjął następujące cztery pozytywne opinie w sprawie możliwości wydania pozwoleń unijnych na produkty oparte o:

• Propan-1-ol do stosowania w grupie 1: higiena ludzi;
• Propan-2-ol do stosowania w grupie 2: środki dezynfekcyjne lub glonobójcze nieprzeznaczone do bezpośredniego stosowania wobec ludzi ani zwierząt) oraz w grupie 4: dziedzina żywności i pasz;
• Kwas L-(+) mlekowy dla produktu w grupie 2;
• Aktywny chlor uwalniany z podchlorynu sodu dla produktu w grupie 2.

Jedna opinia dotycząca zezwolenia unijnego dotycząca aktywnego chloru uwalnianego z podchlorynu sodu została odroczona i zostanie przyjęta w drodze procedury pisemnej.

Komisja Europejska wraz z państwami członkowskimi UE podejmie ostateczną decyzję w sprawie odpowiednich zatwierdzeń substancji czynnych oraz unijnych pozwoleniach dla rodzin produktów biobójczych. Opinie zostaną wkrótce opublikowane na stronie internetowej ECHA. Kolejne spotkanie Komitetu odbędzie się w czerwcu 2022 roku.

Leave a Reply