Skip to main content
Blog

Dodanie kwasu cytrynowego do załącznika I rozporządzenia nr 528/2012

By 7 maja, 2021No Comments

W ramach programu przeglądu określonego w art. 89 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 528/2012, ustanowionego rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) nr 1062/2014, kwas cytrynowy oceniono jako istniejącą substancję czynną. Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2016/1938 zatwierdzono kwas cytrynowy jako substancję czynną do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 2.
Ponadto, stwierdzono również, że kwas cytrynowy nie daje powodów do obaw i kwalifikuje się do włączenia do załącznika I do rozporządzenia nr 528/2012. Kwas cytrynowy oceniono
w oparciu o dokumentację substancji czynnej spełniającą wymogi ustanowione w art. 11 ust. 1 dyrektywy 98/8/WE, kwas cytrynowy należy włączyć do kategorii 6 w załączniku I.

Produkty biobójcze zawierające substancje czynne z załącznika I, przy spełnieniu określonych w art. 25 rozporządzenia nr 528/2012 warunków, mogą uzyskać pozwolenie zgodnie procedurą uproszczoną, która jest jedną z tzw. procedur europejskich.

Zgodnie z zapisami art. 25 BPR produkt biobójczy musi spełniać poniższe warunki:
• wszystkie substancje czynne znajdujące się w tym produkcie biobójczym są wymienione w załączniku I BPR i nie naruszają żadnych ograniczeń wymienionych w tym załączniku;
• produkt biobójczy nie zawiera żadnej substancji potencjalnie niebezpiecznej;
• produkt biobójczy nie zawiera żadnych nanomateriałów;
• produkt biobójczy jest wystarczająco skuteczny; oraz
• postępowanie z produktem biobójczym i jego zamierzone zastosowania nie wymagają stosowania środków ochrony indywidualnej.

Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2021/407, opublikowane 09.03.2021 r. zmienia załącznik I do rozporządzenia (UE) nr 528/2012 (BPR) poprzez dodanie substancji czynnej: Kwas cytrynowy nr CAS 77-92-9 WE 201-069-1 w kategorii 6 wykazu.

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/407 z dnia 3 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 w celu włączenia kwasu cytrynowego jako substancji czynnej do załącznika I do tego rozporządzenia

 

Leave a Reply