Skip to main content
Blog

Kwas borowy i Tetraboran disodu (pięciowodny) – konsultacje w sprawie odnowienia zatwierdzenia

By 22 września, 2020No Comments

Kwas borowy i Tetraboran disodu (pięciowodny) to substancje czynne o działaniu grzybobójczym i insektobójczym, stosowane w konserwacji drewna (w klasie użytkowania 1, 2, 3). Substancje te zostały zatwierdzone do stosowania w produktach biobójczych 1 września 2011r., a ważność tego zatwierdzenia wygasa w roku 2021. W związku ze zbliżającym się końcem ważności zatwierdzenia prowadzone są prace mające na celu odnowienie zatwierdzenia obu substancji i umożliwienie dalszego stosowania ich w produktach konserwujących drewno.

Zarówno Kwas borowy jak i Tetraboran disodu (pięciowodny) spełniają kryteria wyłączenia (wg. Art. 5 rozporządzenia biobójczego 528/2012), ze względu na klasyfikację jako szkodliwe dla rozrodczości kategorii 1B. Tym samym substancje te stają się kandydatami do zastąpienia.

Zgodnie z rozporządzeniem biobójczym 528/2012 takie substancje mogą zostać zatwierdzone jedynie w przypadkach gdy:

a) ryzyko dla ludzi, zwierząt lub środowiska wynikające z narażenia na tę substancję czynną zawartą w produkcie biobójczym, w najgorszych realistycznych warunkach użytkowania, jest nieistotne, szczególnie w przypadku gdy produkt jest stosowany w systemach zamkniętych lub w innych warunkach mających na celu wykluczenie kontaktu z ludźmi i uwolnienia do środowiska;
b) dowody wskazują, że dana substancja czynna ma kluczowe znaczenie dla zapobiegania poważnemu zagrożeniu dla zdrowia ludzi, zdrowia zwierząt lub dla środowiska, lub dla opanowania takiego zagrożenia; lub
c) niezatwierdzenie danej substancji czynnej miałoby nieproporcjonalnie duże negatywne skutki dla społeczeństwa w stosunku do ryzyka dla zdrowia ludzi, zdrowia zwierząt lub dla środowiska wynikającego ze stosowania tej substancji.

W związku z powyższym Europejska Agencja Chemikaliów ECHA ogłosiła 60 dniowe konsultacje społeczne w sprawie odnowienia zatwierdzenia kwasu borowego i Tetraboranu disodu (pięciowodnego). Podczas konsultacji zbierane są informacje o możliwych alternatywach dla substancji spełniających warunki wyłączenia, możliwych konsekwencjach niezatwierdzenia, a producenci, dystrybutorzy i użytkownicy mogą przesyłać swoje uwagi i argumentację. Termin końca konsultacji to 27/10/2020.

Szczegółowe informacje: 

https://echa.europa.eu/en/public-consultation-on-potential-candidates-for-substitution?utm_source=echa-weekly&utm_medium=email&utm_campaign=weekly&utm_content=20200902&_cldee=dC5iZXJlY2tpQHRoZXRhLWRvcmFkenR3by5wbA%3d%3d&recipientid=lead-c9b31b62d6f3e9118114005056b9310e-900912fe0d9c4be4a014c13c6cdf152c&esid=fd2e1945-06ed-ea11-8122-005056b9310e

Leave a Reply