Cel projektu: REF-6 miał na celu sprawdzenie zgodności mieszanin z rozporządzeniem CLP. Swoim zakresem objął wyłączenia od zasad klasyfikacji i oznakowania, zharmonizowaną klasyfikację i oznakowanie, biocydy oraz szczególne zasady mające zastosowanie do płynnych kapsułek do prania.

Zakres projektu:
Podczas projektu skontrolowano 29 krajów, w tym 1620 firm będących producentami, importerami oraz dalszymi użytkownikami mieszanin chemicznych. Typy kontrolowanych przedsiębiorstw:
- producenci chemikaliów i produktów chemicznych 32 %
- sieci handlowe 29 %
- dystrybutorzy 21 %.

W projekcie skontrolowano 3391 mieszanin chemicznych (maksymalnie 5 mieszanin w ramach jednej firmy). Szczególną uwagę zwrócono na:
- produkty do prania i czyszczenia 26 %
- produkty biobójcze 22 %
- produkty z sektora farbiarskiego 15 %.

Wyniki:
17 % analizowanych mieszanin posiadało niepoprawną klasyfikację, a tym samym oznakowanie.
33 % produktów posiadało błędne karty charakterystyki.
45 % firm posiadało w swoim asortymencie minimum jeden niezgodny produkt.
44 % przebadanych produktów posiadało niezgodności w dokumentacji.
7,1 % produktów biobójczych nie posiadało stosownego pozwolenia na obrót.

Wnioski:
Producenci, importerzy i dalsi użytkownicy powinni dołożyć większych starań w celu właściwej klasyfikacji i oznakowania mieszanin i przekazania poprawnych informacji w dół łańcucha dostaw. Zapobiegnie to rozpowszechnianiu nieprawidłowych informacji w kartach charakterystyki i na etykietach produktów.

Powinno się rozważyć powtórzenie projektu za kilka lat w celu monitorowania zgodności z wymogami dotyczącymi klasyfikacji i oznakowania mieszanin zgodnie z rozporządzeniem CLP oraz jakości informacji w łańcuchu dostaw, w tym kart charakterystyki.

Źródło>>>