Skip to main content
Blog

Komisja Europejska: Niezatwierdzenie fosforanu srebrowo-sodowo-wodorowo-cyrkonowego

By 29 września, 2023No Comments

Komisja Europejska podjęła decyzję w sprawie niezatwierdzenia fosforanu srebrowo-sodowo-wodorowo-cyrkonowego jako istniejącej substancji czynnej do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 4 –DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2023/2052

Rozporządzenie Komisji (UE) 2023/2055 z dnia 25 września 2023 r. zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do mikrocząstek polimerów syntetycznych. Przedmiotowe rozporządzenie wprowadza od dnia 17 października 2031 r.  w odniesieniu do produktów biobójczych zakaz  wprowadzania do obrotu produktów biobójczych – w przypadku gdy mikrocząstki polimerów syntetycznych są obecne w produkcie w celu nadania mu pożądanych właściwości – w mieszaninach w stężeniu równym lub większym niż 0,01 % m/m.

powyższy zakaz nie dotyczy produktów biobójczych, które zawierają: 

  • mikrocząsteczki polimerów syntetycznych jako substancje w ich postaci własnej lub jako składniki mieszanin, jeżeli są one przeznaczone do wykorzystania w zakładach przemysłowych;
  • mikrocząsteczki polimerów syntetycznych oddzielanych przy zastosowaniu środków technicznych, co pozwala zapobiec ich uwalnianiu do środowiska, jeżeli korzysta się z nich zgodnie z instrukcjami dotyczącymi ich użytkowania podczas zamierzonego zastosowania końcowego;
  • mikrocząsteczki polimerów syntetycznych, których właściwości fizyczne zostały trwale zmienione podczas zamierzonego zastosowania końcowego w taki sposób, że dany polimer nie wchodzi już w zakres niniejszej pozycji;
  • mikrocząstki polimerów syntetycznych, które zostały trwale zamknięte w stałej formie podczas zamierzonego zastosowania końcowego

Jednak posiadacz pozwolenia/podmiot odpowiedzialny powinien spełnić dodatkowe wymagania opisane w ww. rozporządzeniu, co może wiązać się z koniecznością odpowiednich pozwoleń.

Leave a Reply