Skip to main content
Blog

Nowy projekt UE w zakresie egzekwowania przepisów dotyczących chemikaliów w produktach sprzedawanych online

By 19 lipca, 2023No Comments

Forum egzekwowania prawa ECHA zgodziło się rozpocząć ogólno unijny projekt mający na celu sprawdzenie, czy produkty sprzedawane online są zgodne z ograniczeniami REACH i wymogami rozporządzenia w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania (CLP). Jej podgrupa ds. rozporządzenia w sprawie produktów biobójczych (BPRS), zgodziła się rozpocząć projekt dotyczący etykietowania produktów biobójczych.

Inspekcje w ramach tego projektu REACH-EN-FORCE (REF)-13 odbędą się w 2025 r. Celem jest sprawdzenie, czy produkty takie jak zabawki, artykuły gospodarstwa domowego lub chemikalia sprzedawane przez Internet są zgodne z ograniczeniami REACH . Inspektorzy będą również sprawdzać, czy mieszaniny są klasyfikowane, oznakowane i pakowane zgodnie z CLP oraz czy oferty internetowe zawierają wymagane informacje o zagrożeniach stwarzanych przez mieszaninę. Inspektorzy mogą również sprawdzać zgodność z ograniczeniami wynikającymi z rozporządzenia w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych (TZO) oraz dyrektywy w sprawie ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych (RoHS).

Internetowa sprzedaż chemikaliów jest obszarem o wysokim poziomie niezgodności. W poprzednim projekcie Forum (REF-8) inspektorzy często stwierdzali, że mieszanki i wyroby sprzedawane przez Internet zawierały substancje niebezpieczne podlegające ograniczeniom, w tym substancje powodujące raka. W ramach projektu ustalono, że 78% kontrolowanych mieszanin lub wyrobów nie spełnia warunków ograniczeń REACH.
W nadchodzącym projekcie inspektorzy mogą polegać na zaostrzonych przepisach regulujących sprzedaż internetową, takich jak ustawa o usługach cyfrowych (w Polsce jeszcze nie wdrożona) i rozporządzenie w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów. Oczekuje się, że te nowe przepisy wzmocnią egzekwowanie przepisów.
Podgrupa Forum ds. Rozporządzeń w sprawie Produktów Biobójczych (BPRS) uzgodniła, że następny duży projekt egzekwowania przepisów dotyczących produktów biobójczych (BEF-3) skupi się na kontroli poprawności etykiet produktów biobójczych. Inspektorzy będą sprawdzać, czy informacje na etykietach produktów biobójczych odpowiadają tym, które zostały dopuszczone do obrotu i zawarte w odpowiednim pozwoleniu. Inspektorzy mogą również sprawdzić obecność i jakość informacji w kartach charakterystyki, jeżeli jest to wymagane w przypadku produktów biobójczych.
Oba projekty REF-13 i BEF-3 zostaną przygotowane w 2024 r., inspekcje planowane są na 2025 r., a raporty mają zostać opublikowane w 2026 r.
Podczas spotkania członkowie Forum dokonali wyboru nowego przewodniczącego i wiceprzewodniczącego. Henrik Hedlund (SE) rozpocznie jako przewodniczący Forum, a Katja vom Hofe (DE) i Maria Orphanou (CY) będą wiceprzewodniczącymi od 21 czerwca 2023 r. Jej podgrupa ds. produktów biobójczych wybrała Helmuta de Vosa (BE) na przewodniczącego i Jenny Karlsson (SE) i Eugen Anwander (AT) jako wiceprzewodniczący.

Źródło>>>

Leave a Reply