Skip to main content
Blog

Środki żywności stosowane w biocydach

By 25 października, 2018No Comments

Środki żywności (np. miód, słód czy czosnek) stosowane są często w produktach biobójczych jako substancje wabiące lub odstraszające. Należy pamiętać, że stosowanie ich w tym zakresie podlega pewnym przepisom prawnym.

Wielu przedsiębiorców nie jest świadomych, że produkty, które składają się ze środków żywności lub je zawierają i są dostarczane użytkownikowi z biobójczym przeznaczeniem jako atraktanty lub repelenty, podlegają przepisom regulującym obrót i stosowanie produktów biobójczych. Powinny więc uzyskać odpowiednie pozwolenie na obrót, a aby to było możliwe, substancja czynna powinna być dopuszczona do stosowania w produktach biobójczych grupy 19 i znajdować się w odpowiednich wykazach.

 

Środki żywności a program przeglądu

Środki żywności nie zostały jednak zgłoszone do programu przeglądu substancji czynnych i nie znajdują się ani na liście substancji ocenianych, ani substancji zatwierdzonych. Jednakże na podstawie art. 6 rozporządzenia 1451/2007[1], w drodze odstępstwa jako substancje czynne w produktach biobójczych grupy 19 (repelenty i atraktanty) mogą być stosowane substancje składające się wyłącznie z żywności lub pasz. Zgodnie z definicją „do celów niniejszego odstępstwa „żywność i pasze” oznaczają wszelkie jadalne substancje lub produkty pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, zarówno przetworzone, częściowo przetworzone, jak i nieprzetworzone, przeznaczone lub zasadnie uważane za możliwe do strawienia przez ludzi lub zwierzęta. Kategoria ta nie obejmuje wyciągów bądź poszczególnych substancji wyodrębnionych z żywności i pasz”.

Obecnie obowiązujące rozporządzenie 1062/2014[2], określające zasady prowadzenia programu przeglądu substancji czynnych, utrzymuje w mocy powyższe odstępstwo – z zastrzeżeniem, że substancje te powinny w odpowiednim momencie zostać do programu przeglądu zgłoszone. Deklaracja zainteresowania zgłoszeniem substancji będącej środkiem żywności, która kwalifikuje się do włączenia do programu przeglądu, powinna była zostać złożona do 30 października 2015 r.

Produkty zawierające środki żywności, w stosunku do których zgłoszono odpowiednią deklarację, mogą być ciągle udostępniane na rynku, z zachowaniem krajowych przepisów przejściowych (w Polsce oznacza to konieczność uzyskania pozwolenia na obrót).

W przypadku braku lub odrzucenia deklaracji takie produkty mogły być udostępniane na rynku do 30 października 2016 r., a ich stosowanie należy zakończyć do 30 kwietnia 2017 r. (zgodnie z art. 21 rozporządzenia 1062/2014).

Środki żywności na liście substancji niskiego ryzyka

Wśród środków żywności, dla których zgłoszono intencję włączenia ich do programu przeglądu substancji czynnych, stosowanych w produktach biobójczych, zidentyfikowano szereg substancji, które potencjalnie mogłyby znaleźć się w załączniku I do rozporządzenia 528/2012[3]. Załącznik ten zawiera substancje uznane za substancje niskiego ryzyka i umożliwiające rejestrację produktu biobójczego w procedurze uproszczonej.

W ciągu najbliższych 2 lat Europejska Agencja Chemikaliów przedstawi opinię i wskaże, które z notyfikowanych substancji znajdą się w załączniku I rozporządzenia 528/2012, a które podlegać będą całkowitej ocenie w ramach programu przeglądu.

Tabela 1. Notyfikowane środki żywności, które potencjalnie mogą się znaleźć w załączniku I do rozporządzenia 528/2012.

Substancja

Nr CAS

fruktoza

57-48-7

miód

8028-66-8

α-Lactose monohydrate

5989-81-1

słód, ext.

8002-48-0

ser

nie dotyczy

odtłuszczone mleko w proszku

nie dotyczy

drożdże (spożywcze)

nie dotyczy

kwas fulwowy

479-66-3

Saccharomyces cerevisiae, ext.

84604-16-0

masło orzechowe

nie dotyczy

brandy (spożywcza)

nie dotyczy

ocet (spożywczy, zawierający max 10% kwasu octowego)

90132-02-8

koncentrat soku jabłkowego (spożywczy)

nie dotyczy

proszek jajeczny

nie dotyczy

Tabela. 2 Notyfikowane środki żywności, które powinny zostać poddane pełnej ocenie w ramach programu przeglądu.

Substancja

Nr CAS

kapsaicyna

404-86-4

olejek cytrynowy

8008-56-8

czosnek, ext.

8008-99-9

mięta polna, ext.

90063-97-1

pomarańcza, słodka, ext.

8028-48-6

pieprz czarny P. nigrum, ext.

84929-41-9

Anna Frączkowska
THETA Doradztwo Techniczne

 

[1] Rozporządzenie KOMISJI (WE) nr 1451/2007 z 4 grudnia 2007 r. w sprawie drugiej fazy 10-letniego programu pracy określonego w art. 16 ust. 2 dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dotyczącej wprowadzania do obrotu produktów biobójczych.

[2] Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) nr 1062/2014 z 4 sierpnia 2014 r. w sprawie programu pracy, którego celem jest systematyczne badanie wszystkich istniejących substancji czynnych, zawartych w produktach biobójczych, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012.

[3] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 z 22 maja 2012 r. w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych.

Leave a Reply